Regulamin Samorządu Uczniowskiego

w Szkole Podstawowej w Kozłowie

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

 2. Statut Szkoły Podstawowej w Kozłowie.

 

Regulamin zawiera:

 1. Postanowienia ogólne.

 2. Organy Samorządu Uczniowskiego.

 3. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 4. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 5. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego.

 6. Przepisy końcowe.

   

  1. Postanowienia ogólne

Art.1

W Szkole Podstawowej w Kozłowie działa Samorząd Uczniowski zwany „samorządem”.

 

Art2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

Art.3

Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły.

 

Art.4

Samorząd wybierany jest przez uczniów w demokratycznych wyborach.

 

Art.5

Celem działania Samorządu jest:

 1. - uczenie się demokratycznych form współżycia,

 2. - kształtowanie pozytywnych postaw społecznych,

 3. - uczenie się odpowiedzialności moralnej, rozumienia odrębności przekonań, tolerancji.

 

Art.6

Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczące prawa do:

a) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią i stawianymi wymaganiami,
b) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
c) rozwijania swoich zainteresowań,
d) korzystania z przywilejów wynikających z tradycji uczniowskich,
e) wydawania gazetki szkolnej, informatorów i biuletynów,
f) nauki zgodnej z wymogami bezpieczeństwa i higieny,
g) wyboru opiekuna samorządu.


Art.7
Samorząd broni praw uczniowskich, czuwa nad przestrzeganiem przez nich obowiązków.


Art.8
Samorząd może powołać Sąd koleżeński.


Art.9
Samorząd może wydać opinię dotyczącą pracy danego nauczyciela i przedstawić ją
Dyrektorowi Szkoły.


Art.10
W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów Samorząd może przeprowadzić ankiety.


  1. Organy Samorządu Uczniowskiego

Art.11

Organami Samorządu są:

a) Zebranie wszystkich Uczniów Szkoły (walne),

b) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

c) Rada Samorządu Uczniowskiego,

d) Sekcje Samorządu Uczniowskiego.

 

Art.12

1.Kadencja działalności organów Samorządu trwa 1 rok.

2.Organy Samorządu zobowiązane są raz w roku składać sprawozdanie ze swej działalności na ogólnym zebraniu uczniów.

 

Art.13

Prawo do udziału w Walnym Zebraniu mają wszyscy uczniowie.


Art.14

1. Walne Zebranie wywoływane jest na wniosek:

a) Przewodniczącego Samorządu,

b) Rady Samorządu,

c) co najmniej 1/5 uczniów Szkoły.

2. Powinno być zwołane najpóźniej 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Art.15

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu,

b) prawo odwoływania organów Samorządu lub poszczególnych osób, jeżeli nie wywiązują się z powierzonych im zadań,

c) wybór nauczyciela będącego opiekunem Samorządu,

d) uchwalenie Regulaminu Samorządu.

 

Art.16

Walne Zebranie podejmuje decyzje w formie opinii i wniosków. Decyzje zapadają zwykła większoęłęóścią głosów.

 

Art. 17

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

 1. reprezentuje Samorząd wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego,

 2. kieruje pracą Samorządu,

 3. przewodniczący Walnemu Zebraniu,

 4. organizuje współdziałanie Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

Art.18

Rada Samorządu Uczniowskiego składa się z 9 osób:

 1. Przewodniczący

 2. Zastępca Przewodniczącego

 3. Rzecznik do praw uczniów

 4. Przewodniczący sekcji porządkowej i pomocy

 5. Przewodniczący sekcji naukowej

 6. Przewodniczący sekcji kulturowo-oświatowej

 7. Przewodniczący sekcji dekoracyjno-plastycznej

 8. Przewodniczący sekcji informacyjnej

 9. Protokolant zebrań samorządowych

 

Art.19

Zebranie Rady Samorządu zwołuje Przewodniczący, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

 

Art.20

Rada Samorządu:

 1. zwołuje walne zebrania,

 2. opracowuje i przedstawia walnemu zebraniu projekt prac Samorządu,

 3. ma prawo organizowania referendum w sprawach ważnych dla szkoły i uczniów, reprezentuje opinie wobec Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego – rzecznik.

 

Art.21

Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

 

Art. 22

 

1. Składy gabinetów są zatwierdzone przez Radę Samorządu w głosowaniu jawnym.

2. Wybór nauczyciela będącego opiekunem sekcji odbywa się przy aprobacie wszystkich członków Sekcji.

 

Art. 23

Do zadań sekcji należy:

 1. - organizowanie działalności, do której została powołana Sekcja,

 2. - wybór i współpraca z nauczycielem będącym opiekunem Sekcji oraz współdziałanie z nauczycielami przedmiotów w zakresie zainteresowań Sekcji,

 3. - rozstrzyganie sporów między uczniami.

 

III. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 24

 1. Opiekun Samorządu czuwa nad całokształtem prac Samorządu.

 2. Pośredniczy między uczniami i nauczycielami.

 3. Doradza i wspomaga inicjatywę uczniowską.

 4. Zapobiega i pośredniczy w rozstrzyganiu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

IV. Tryb przeprowadzania wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego.


Art. 25

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z 6 osób w jawnym głosowaniu spośród klas IV-VI.

 

Art. 26

 1. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczniowie Szkoły.

 2. Wybory odbywają się co roku w drugim tygodniu września.

 

Art. 27

 

Obowiązki Komisji Wyborczej:

a) przyjęcie zgłoszeń od kandydatów,

b) przygotowanie wyborów,

c) przeprowadzenie wyborów,

d) obliczenie głosów,

e) sporządzenie protokołu,

f) ogłoszenie wyników wyborów.

 

Art. 28

 

Wybory Rady Samorządu dokonują się w następujący sposób:

a) kandydat bierze udział w kampanii wyborczej, która odbywa się przez plakatowanie, spotkanie itp.,

b) kampania trwa 2 tygodnie przed wyborami,

c) na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej,

d) głosowanie dokonuje się przez wrzucenie karty wyborczej wypełnionej według zasad ustalonych przez opiekuna S.U. do urny wyborczej,

e) członkami Rady Samorządu zostają kondydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów w głosowaniu,

g) na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera spośród siebie organy Rady Samorządu (Zarząd, Przewodniczący- tajnie, Sekcje- jawne).

 

V. Dokumentacja Samorządu Uczniowskiego

 

Art. 29

1. Regulamin Samorządu.

2. Rozkłady planów pracy Sekcji.

3. Protokoły posiedzeń Sekcji.

4. Sprawozdanie z działalności Samorządu.

 

Art. 30

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

 

Art. 31

 

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu ocenieni negatywnie.

 

Art.32

 

Regulamin jest uchwalony w głosowaniu jawnym na walnym zebraniu uczniów.

 

Art.33

 

Walne zebranie toku kadencji na wniosek uczniów może dokonać zmian lub uzupełnień regulaminu.

 

Art.34

 

Tekst ujednolicony Regulamin Samorządu Uczniowskiego zgodny ze Statutem Szkoły obowiązuje od dnia 11 marca 1999 r.


PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK 2015/2016

PLAN_PRACY_SAMORZDU_UCZNIOWSKIEGO.doc