Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozłowie

rok szkolny 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE NR 8/2019/2020
Dyrektora szkoły Podstawowej w Kozłowie
z dnia 20 lutego 2019 r.
w sprawie  procedury naboru uczniów do kl. I w roku szkolnym 2019/2020

Działając na podstawie

na podstawie:    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016r. w sprawie kształcenia osób niebędącymi obywatelami polskimi oraz osób będącymi obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016r., poz. 1453) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1

Do klas I w roku szkolnym 2019/2020 przyjmowane są: 

-  dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym 

-  dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców/ opiekunów  prawnych (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

§ 2

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (załącznik nr 1) złożonego w terminie
 od 01 do 20 marca 2019 roku.

§ 3

Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana w momencie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

§ 4

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 5

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 6

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami,  rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.

§ 7

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice/opiekunowie prawni. Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu oraz 1 fotografii dziecka.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w siedzibie szkoły. Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki.
 3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w siedzibie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

 

Karta_zgloszenia_ucznia_do_kl_I_w_2019_2020.docx

Karta zgłoszenia ucznia do kl. I w 2020/2021 r.

 

W załączniku można pobrać kartę zgłoszenia ucznia do kl. I w roku szkolnym 2020/2021

 

Karta_zgloszenia_ucznia_do_kl_I_w_2020_2021.docx

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozłowie

rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018/2019
Dyrektora szkoły Podstawowej w Kozłowie
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie  procedury naboru uczniów do kl. I w roku szkolnym 2018/2019

Działając na podstawie

na podstawie:    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016r. w sprawie kształcenia osób niebędącymi obywatelami polskimi oraz osób będącymi obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016r., poz. 1453) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1

Do klas I w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są: 

-  dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym 

-  dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców/ opiekunów  prawnych (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

§ 2

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (załącznik nr 1) złożonego w terminie
 od 01 do 20 marca 2018 roku.

§ 3

Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana w momencie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

§ 4

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 5

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 6

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami,  rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.

§ 7

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice/opiekunowie prawni. Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu oraz 1 fotografii dziecka.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w siedzibie szkoły. Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki.
 3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w siedzibie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

                                                                    dyr. Gabriela Machnik

Szkoła Podstawowa w Kozłowie > REKRUTACJA 2018/19

 

Zasady naboru do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Kozłowie

rok szkolny 2018/2019

ZARZĄDZENIE NR 8/2018/2019
Dyrektora szkoły Podstawowej w Kozłowie
z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie  procedury naboru uczniów do kl. I w roku szkolnym 2018/2019

Działając na podstawie

na podstawie:    Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016r. w sprawie kształcenia osób niebędącymi obywatelami polskimi oraz osób będącymi obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. z 2016r., poz. 1453) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1

Do klas I w roku szkolnym 2018/2019 przyjmowane są: 

-  dzieci 7- letnie (urodzone w roku 2011) – objęte obowiązkiem szkolnym 

-  dzieci 6-letnie zgodnie z wolą rodziców/ opiekunów  prawnych (jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole, albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

§ 2

 

Dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane jest na podstawie zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej (załącznik nr 1) złożonego w terminie
 od 01 do 20 marca 2018 roku.

§ 3

Rekrutacja do klasy I dla uczniów spoza obwodu jest uruchamiana w momencie dysponowania przez szkołę wolnymi miejscami.

§ 4

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

§ 5

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

§ 6

 1. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59), w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami,  rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno -pedagogicznej.

§ 7

 1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice/opiekunowie prawni. Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu oraz 1 fotografii dziecka.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonują zgłoszenia dziecka w siedzibie szkoły. Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki.
 3. Rodzice kandydata do pierwszej klasy szkoły podstawowej zamieszkałego poza obwodem szkoły składają w siedzibie szkoły wniosek o przyjęcie do szkoły. Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej dostępny jest w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej placówki. 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ogłoszenia w rejestrze zarządzeń.

                                                                    dyr. Gabriela Machnik

Szkoła Podstawowa w Kozłowie > REKRUTACJA 2019/20

Procedura rekrutacji do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
 w Kozłowie

w roku szkolnym 2016/2017


 1. I.                   Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 
z  późn. zm.)

a)       Statutem Szkoły – Rozdział V

II. Termin rekrutacji

 1. 1.      Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 prowadzony będzie od:

 1 kwietnia 2016 r.

W celu zapisania dziecka do Szkoły należy złożyć w sekretariacie Szkoły wypełnioną kartę zgłoszenia (karta dostępna w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły www.spkozlow.oswiata.org.pl). ) oraz Akt Urodzenia dziecka i Dowód Osobisty rodzica – do wglądu.

2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń.

 3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   32 2387 166.

III. Obowiązek szkolny

 1. 1.      Od 1 września 2016 r .zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku życia.

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole.

 

 1. 2.      Jeśli dziecko 6-letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Przepisy przejściowe odnoszące się do roku szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017

 1. 3.      Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek rodziców kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.

Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

 1. 4.      Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą

mogły – w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II

 

IV. Zasady rekrutacji

       1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły: Kozłów, Łany Wielkie

      2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może

      zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

      3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

      4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły

        dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi

        dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

       a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka,

       b) miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły,

       c) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający

      rodziców    (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki.

   5. W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły.

VI. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

VII. Odroczenia

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego 
w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

VIII. Zapisy

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – Nabór do klas I) lub sekretariatu uczniowskiego  wniosku zapisu do klasy I,

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły. Wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia prosimy o dostarczenie oryginału skróconego aktu urodzenia dziecka do wglądu oraz     1 fotografii dziecka.

IX. Przepisy końcowe

 1. 1.    W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.
 2. 2.    Wszelkie decyzje w sprawach rekrutacji dzieci/ zapisu do klasy pierwszej nie objętych w/w procedurą podejmuje dyrektor szkoły.