GODZINY PRACY PEDAGOGA

rok szkolny 2017/2018 


wtorek: 8.30 - 11.00

środa  8.00 -  15.30 

piątek 9.00 - 15.00

 

Kim jest pedagog szkolny?

W mowie potocznej często mówimy "pedagog" mając na myśli nauczyciela. To prawda, pedagog to też nauczycie,l ale trochę inny, pełniący nieco inne role aniżeli nauczyciel uczący konkretnego przedmiotu.

Sięgając do indeksu magistra wielu dyscyplin polskiej szkoły, przedmiot pedagogika pojawia się tam w formie śladowej, najczęściej bardzo ogólnej.

Kim jest więc pedagog? Wedle procedur prawnych pedagogiem nazywamy tę osobę, która posiada dyplom ukończenia studiów, na których pedagogika jest kierunkiem wiodącym, np. licencjat z pedagogiki, magisterium z pedagogiki czy doktorat nauk społecznych z zakresu pedagogiki.( Za P. Czerwiński, Pedagog to nie niańka do dzieci" Edukacja i Dialog" 4/2004)

Pedagog - słownikowe znaczenie pojęcia 

 "Pedagog" - (z gr. paidagogos) - w dosłownym znaczeniu : prowadzący chłopców, wychowawca dzieci:

1) pracownik naukowy zajmujący się badaniami oraz pisarstwem w dziedzinie wychowania i oświaty;

2) nauczyciel

Pedagog szkolny - stanowisko nauczyciela powołanego do sprawowania opieki wychowawczej nad dziećmi i młodzieżą w szkole i poza szkołą  oraz do koordynowania współpracy szkoły z domem;

W Polsce  stanowisko to wprowadzono w 1975 roku.

Reasumując, pedagog to człowiek, który prowadzi drugiego człowieka, wywierając na niego konstruktywny wpływ, mający na celu jego wszechstronny rozwój.

 

Podstawowe zajęcia pedagoga szkolnego obejmują m.in. takie działania jak:

  • - Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie planowania i realizowania programu wychowawczego szkoły oraz innych planów i programów związanych z wychowaniem, profilaktyką społeczną, rozwojem osobowym uczniów, poprawianiem jakości pracy szkoły,
  • - Współpraca z wychowawcami w dziedzinie wychowania,
  • - Pomoc i interwencja w nagłych przypadkach,
  • - Planowanie tematyki godzin wychowawczych,
  • - Rozeznanie potrzeb i zapewnienie pomocy materialnej uczniom, którzy tego potrzebują,
  • - Planowanie i organizowanie akcji profilaktycznych. 
  • - Opieka indywidualna nad uczniami wymagającymi takiego wsparcia,
  • - Współpraca z placówkami specjalistycznymi prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej, pomocy psychologicznej czy terapeutycznej,
  • - Stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jago rodzica, którzy potrzebują kontaktu z pedagogiem szkolnym.