Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Kozłowie  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.spokozlow.oswiata.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2009r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 1.09.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Multimedia  nie posiadają  napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 1.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Deklaracja_dostpnoci_strony_internetowej.docx

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa w Kozłowie ul. Marcina 33, 44-153 Kozłów

  1. 1.      Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony ul. Marcina. Do wejścia do budynku prowadzą schody.

Wejście do budynku nie zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych – brak podjazdu, brak windy.

 

  1. 2.      Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz  na parterze;

W budynku szkoły nie ma windy.

 

  1. 3.      Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Brak przystosowanego węzła sanitarnego (toalet) dla osób niepełnosprawnych. Toalety dla uczniów znajdują się w piwnicy budynku.

Pracownicy szkoły nie są przygotowani do pomocy osobom z ograniczeniami ruchowymi (z wyjątkiem osób na wózkach, brak windy ogranicza poruszanie się między parterem a piętrami). 

 

  1. 4.      Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Parking  jest dostępny jest  dla nauczycieli, pracowników i rodziców.

  1. 5.      Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 

W budynku i we wszystkich jego pomieszczeniach brak dostosowanego udogodnienia dla psa asystującego i psa przewodnika.

 

  1. 6.      Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak - tłumacza polskiego języka migowego na miejscu i online.

Brak - informacji głosowych, pętli indukcyjnej

Brak - oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

7. Informacje dotyczące dojazdu

Dojście z przystanku autobusowego Kozłów Szkoła

Dojazd ulicą Marcina

 

8. Inne istotne

Szkoła Podstawowa w Kozłowie w przyszłości planuje kilka rozwiązań poprawiających dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Dostpno_architektoniczna.docx